Ο σύμμαχος σου στις νέες τεχνολογίες

Όροι Χρήσης

Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από το innoview.gr προς κάθε είδους επισκέπτη ή εγγεγραμμένο μέλος γίνονται υπό τους ακόλουθους όρους. Η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων οι οποίοι καθορίζουν την σχέση μεταξύ innoview.gr και χρήστη.

Αλλαγή και τροποποίηση όρων ή προϋποθέσεων

Το innoview.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει και/ή να τροποποιήσει, να μεταβάλει, να αναθεωρήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλει όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο στην ιστοσελίδα του για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Αν οι χρήστες συνεχίσουν τη χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών θα θεωρηθεί ότι έχουν αποδεχθεί τις μεταβολές των όρων και των προϋποθέσεων.

Εγγραφή χρηστών

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, το innoview.gr δε φέρει καμία ευθύνη.

Οι χρήστες θα πρέπει να εγγραφούν για τη χρήση υπηρεσιών και να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη με επιλογή ονόματος χρήστη (user name) και κωδικού πρόσβασης (user password) συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα του innoview.gr. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση, κλπ). Με την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του innoview.gr και την απόκτηση λογαριασμού χρήστη, οι χρήστες δίνουν την συγκατάθεση τους στο innoview.gr να διατηρεί τα προσωπικά τους δεδομένα. Ταυτόχρονα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα όποτε το ζητήσουν να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί το innoview.gr. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν σωστές και ακριβείς πληροφορίες και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πάντοτε ακριβή, αληθή, τρέχοντα, έγκυρα και πλήρη στοιχεία. Εάν το innoview.gr έχει εύλογο λόγο να υποψιαστεί ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ανακριβή, ψευδή ή μη ολοκληρωμένα, θα έχει το δικαίωμα να μην δημιουργήσει ή να τερματίσει το λογαριασμό χρήστη ή να αρνηθεί τη χρήση ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών από το χρήστη χωρίς καμία ειδοποίηση.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφαλή φύλαξης του κωδικού πρόσβασης και/ή ονόματος χρήστη τους. Οι χρήστες θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις εργασίες, πράξεις ή άλλες δραστηριότητες που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και/ή όνομα χρήστη. Οι κωδικοί δεν μεταφέρονται και δεν εμπορεύονται. Το innoview.gr δεν είναι υπεύθυνο και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες ή χρήση των υπηρεσιών ή χρήση του κωδικού πρόσβασης και/ή του ονόματος χρήστη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το innoview.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Το innoview.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης και/ή ονόματος χρήστη από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Το innoview.gr δικαιούται οποτεδήποτε κατά την κρίση του να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση των υπηρεσιών, σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης.

Συμπεριφορά χρηστών και χρήση των υπηρεσιών

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διασκευή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων του innoview.gr. Το innoview.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου κρίνει ότι η συμπεριφορά του χρήστη έρχεται σε αντίθεση με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή είναι ζημιογόνα των συμφερόντων του innoview.gr και των συνεργατών του.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, κείμενα, μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του innoview.gr. Το innoview.gr δεν είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί ή να ελέγχει το περιεχόμενο που αποθηκεύεται ή μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Το innoview.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τις υπηρεσίες.

Επεξεργασία περιεχομένου ιστοσελίδας

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου της κώδικα.

Εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες

Το innoview.gr ή INNOVIEW καθώς και τα σήματα του αποτελούν εμπορικές επωνυμίες ή και εμπορικά σήματα του. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, χρήση και μετάφρασή τους από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό.

Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες ή/και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων του innoview.gr, είναι σήματα κατοχυρωμένα και προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και νόμους. Οι χρήστες ρητά συμφωνούν και αποδέχονται ότι θα κάνουν μόνο δίκαιη χρήση των εμπορικών σημάτων και δεν θα χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα, είτε είναι σχέδια, είτε λέξεις:

 • Ως δικά τους εμπορικά σήματα ή ως τμήμα τους.
 • Κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.
 • Για την αναγνώριση προϊόντων με τα οποία δεν έχουν σχέση.
 • Για να υπονοηθεί η έγκριση ή κάτι παρόμοιο προϊόντων ή υπηρεσιών με τα οποία δεν έχουν σχέση.
 • Με οποιονδήποτε τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζημιωθεί η φήμη του innoview.gr ή των εμπορικών της σημάτων.

Πληρωμή υπηρεσιών

Οι χρήστες ρητώς δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τις τιμές των υπηρεσιών όπως αυτές φαίνονται στην ιστοσελίδα του innoview.gr. Το innoview.gr έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή και αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τους χρήστες με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

Οικονομικά στοιχεία

Το innoview.gr δηλώνει ότι δεν θεωρεί ότι οι ιστοσελίδες του απευθύνονται σε παιδιά και ανηλίκους. Οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες του innoview.gr οι οποίες έχουν σχέση με την αγορά υπηρεσιών και τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών ή και πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων καρτών θα πρέπει να διενεργούνται από ενήλικες χρήστες οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των καρτών τους και των άλλων τραπεζικών/ οικονομικών τους στοιχείων. Εννοείται ότι οποιαδήποτε παραγγελία υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων του innoview.gr θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί από τον νόμιμο κάτοχο των καρτών και/ή των τραπεζικών στοιχείων, εκτός όπου έχει αποδειχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι τα εν λόγω στοιχεία έχουν κλαπεί. Σε κανέναν από τους τρόπους πληρωμής και ειδικότερα στη χρέωση καρτών το innoview.gr δεν εμπλέκεται και δεν κρατάει τα στοιχεία της κάρτας και των κωδικών web banking ή οποιαδήποτε οικονομικά στοιχεία. Περισσότερα διαβάστε στην ενότητα «ασφάλεια πληροφοριών και συναλλαγών».

Ευθύνες του innoview.gr

Οι χρήστες του innoview.gr και των υπηρεσιών του αποδέχονται ότι το innoview.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά άμεση και/ή έμμεση αναφορικά με οτιδήποτε δημοσιεύεται στις σελίδες του innoview.gr και αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του innoview.gr. Οι χρήστες του innoview.gr δηλώνουν ότι αποποιούνται οποιουδήποτε δικαιώματος αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του innoview.gr που πηγάζει από οποιονδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικό νόμο οπουδήποτε στον κόσμο. Το innoview.gr με το παρόν αποκλείει όλες τις ευθύνες οποιουδήποτε είδους για τη μετάδοση ή τη λήψη ακατάλληλου περιεχομένου οποιασδήποτε φύσης.

Με το παρόν οι χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν πλήρως το innoview.gr και να μην εγείρουν εναντίον του απαιτήσεις έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχουν εγείρει τρίτοι ως αποτέλεσμα της χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του innoview.gr από αυτούς και σε σχέση με όλων των ειδών απώλειες, δαπάνες, ενέργειες, διαδικασίες, αξιώσεις, ζημίες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων και δαπανών) ή ευθύνες που προέκυψαν ή επήλθαν, άμεσα ή έμμεσα, από το innoview.gr ως αποτέλεσμα τέτοιου είδους χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών ή της παραβίασης εκ μέρους των χρηστών ή της μη τήρησης αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Το innoview.gr δεν ευθύνεται για τις όποιες τιμολογιακές αναπροσαρμογές επιβάλλει ο εκάστοτε τηλεπικοινωνιακός πάροχος και είναι ουσιαστικά αναγκασμένος να αναπροσαρμόσει ανάλογα την τιμολογιακή πολιτική του.

Οι χρήστες θα υπερασπίζονται και θα καταβάλλουν κάθε δαπάνη, ζημία, επιδικασμένο ποσό, αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών) και αποζημιώσεις που θα επιβληθούν στο innoview.gr ως απόρροια των παραπάνω αξιώσεων και θα παρέχουν στο innoview.gr ενημέρωση για αυτές τις αξιώσεις, πλήρη εξουσιοδότηση να υπερασπιστεί, να συμβιβαστεί ή να διακανονίσει αυτές τις αξιώσεις και την εύλογη απαραίτητη υποστήριξη για να υπερασπιστεί αυτές τις αξιώσεις, με αποκλειστικά δικές τους δαπάνες.

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

Ο Πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου και όλες τις τροποποιήσεις αυτού. Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/Regulations.html υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Τα Κανονιστικά Κείμενα για τα .EU domain names υπάρχουν στην διεύθυνση https://eurid.eu/media/filer_public/77/53/7753c377-0858-44f0-8f1d-bf226d5ad82b/terms_and_conditions_el.pdf. Τα Κανονιστικά Κείμενα για τα gTLDs, όπως .com,.net κλπ, υπάρχουν στην διεύθυνση http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm Οι κατοχυρώσεις ονομάτων χώρου γίνονται από προσωπικό της Εταιρείας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά την αίτηση κατοχύρωσης και την ολοκλήρωση της πληρωμής.

To innoview.gr δεν έχει καμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφληση της παραγγελίας του πελάτη, το domain που έχει επιλέξει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο, από τη στιγμή που από την πλευρά της, η Εταιρεία ολοκληρώνει την κατοχύρωση μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του πελάτη. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Πελάτης μπορεί να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain.

.COM, .NET, .ORG, .INFO κτλ. domain names (εκτός των .GR) που έχουν ανανεωθεί εντός 45 ημερών στον τωρινό καταχωρητή τους, δεν ανανεώνονται για ένα επιπλέον έτος με τη μεταφορά τους στο innoview.gr, όπως προβλέπεται.

Συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανανέωσης:

 • Τα .AT domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 35 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .FR domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 9 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .LI domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 62 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .CH domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 62 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .CO domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 12 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.
 • Τα .UK domains θα πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

Ο Πελάτης συναινεί ρητά στη διαγραφή του .de domain μετά την ημερομηνία λήξης του.

Ο Πελάτης αποδέχεται τα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις καταχωρούμενου όπως εμφανίζονται στο επίσημο site της ICANN εδώ: http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

Πληρωμές

Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο Πελάτης, εφόσον του ζητηθούν από την Εταιρεία, θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο κλπ. Αν ο Πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την Εταιρεία, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.

Πληρωμή με Πιστωτική, Χρεωστική, Προπληρωμένη κάρτα, Paypal, Web banking (IRIS payments) ή μέσω Masterpass

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club, Discover και μέσω Paypal, Web banking (IRIS payments) ή Masterpass. Η χρέωση της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της από τον τραπεζικό οργανισμό που συνεργαζόμαστε. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της κάρτας, του web banking (IRIS payments), του Paypal ή του Masterpass λογαριασμού του.

Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με πληρωμή σε τράπεζα (σε κατάστημα, μέσω e-banking, phone banking ή Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών - Κ.Α.Σ.) μέσω του συστήματος ΔΙΑ.Σ. στις συμβεβλημένες τράπεζες που παρουσιάζονται στο κέντρο υποστήριξης και επικοινωνίας του innoview.gr. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών.

Πληρωμή με τη χρήση Bitcoin

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του κάνοντας χρήση Bitcoin. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη διαχείριση και τη σωστή καταγραφή των στοιχείων, προκειμένου να εισαχθεί στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι της επιλογής του, από το οποίο διαχειρίζεται τις Bitcoin συναλλαγές του.

Διακοπή Υπηρεσιών

Μια υπηρεσία μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. To innoview.gr δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο Πελάτης ή η υπηρεσία διακοπεί από το innoview.gr σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη.

Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε το innoview.gr διακόπτει τη λειτουργία του website του και το διαγράφει από τους servers του ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

To innoview.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνο για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός website από έναν server του ή τερματισμό κάποιας άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων χρεώνεται.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε το innoview.gr έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον πελάτη.

To innoview.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στo innoview.gr και συμφωνεί ότι το innoview.gr δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

Ο Πελάτης εφ' όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες του innoview.gr θα πρέπει να το δηλώσει μέσω της φόρμας ακύρωσης που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου στο λογαριασμό του για κάθε μια από τις υπηρεσίες. Με την αποστολή της φόρμας στέλνεται αυτόματα στον πελάτη ένα email επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το email επιβεβαίωσης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με το innoview.gr.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής οι υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.

Eγγύηση διαθεσιμότητας δικτύου παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας - Service Level Agreement (SLA) for hosting services

Η εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου των υπηρεσιών φιλοξενίας του innoview.gr ισχύει για οποιονδήποτε πελάτη μας χωρίς οικονομική εκκρεμότητα την περίοδο διακοπής της διαθεσιμότητας του δικτύου. Το innoview.gr έχει ως κύριο στόχο να παρέχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των πελατών του, διαθέσιμο για πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη συνεχώς. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από τo innoview.gr προς τους παροχείς δικτύου (ISP).

Ο στόχος του innoview.gr είναι να κρατήσει τη μέση απώλεια πακέτων σε διάρκεια 0,1% ή λιγότερο, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, όπως μετράται από το innoview.gr. Ο χρόνος διακοπής μετράται μετά από την κοινοποίηση από τον πελάτη της μη λειτουργίας, την στιγμή που γίνεται η διακοπή, μέσω του συστήματος ticketing του innoview.gr, στην διεύθυνση https://www.innoview.gr/support/support-ticket. Εάν είναι αδύνατη η πρόσβαση στο ticketing σύστημα, τότε η κλήση πρέπει να γίνει τηλεφωνικά προς το τμήμα εξυπηρέτησης του innoview.gr. Οι διαχειριστές του innoview.gr θα καθορίσουν το τέλος του χρόνου διακοπής. Εάν η μέση απώλεια πακέτων υπερβεί το 1%, το innoview.gr θα παρέχει πίστωση στον πελάτη σε μορφή χρόνου συνδρομής της υπηρεσίας, εφόσον:

Ο webserver, ο database server, ο τεχνολογικός εξοπλισμός ή οι υποδομές του data center που φιλοξενείται η ιστοσελίδα σας είναι διαθέσιμα λιγότερο από 99,9% στο διάστημα ενός ημερολογιακό μήνα, ή αν η παροχή δικτύου στο data center που φιλοξενείται η ιστοσελίδα σας είναι διαθέσιμη λιγότερο από 100%, το innoview.gr θα πιστώσει το πακέτο φιλοξενίας σας, με δωρεάν επιπλέον χρόνο φιλοξενίας ως εξής:

 • Μηνιαία λειτουργία 97% έως 99.9%, πίστωση χρόνου φιλοξενίας 50%.
 • Μηνιαία λειτουργία 96.9% και κάτω, πίστωση χρόνου φιλοξενίας 100%.

Περιορισμοί

Ο Πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του που προκαλείται ή συνδέεται με:

α. Περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο του innoview.gr συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κυβερνητικές δραστηριότητες, πόλεμος, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, ένοπλες συγκρούσεις, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπή ή καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεις χάκερ ή ιών, αποτυχία του λογισμικού τρίτων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό του λογισμικού ecommerce, πυλών πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή ελεύθερων scripts) ή ανικανότητα να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή αυτού του SLA.
β. Προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης και βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εταιρείας.
γ. Θέματα με την πρόσβαση πελατών στα services: DNS, FTP/SFTP, POP, IMAP ή SMTP.
δ. Ψεύτικες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων του innoview.gr.
ε. Πράξεις ή παραλείψεις του πελάτη (ή πράξεις ή παραλείψεις άλλες που δεσμεύονται ή που εγκρίνονται από τον πελάτη), συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, συνήθειας ή της κωδικοποίησης (π.χ., CGI, Perl, HTML, ASP, JSP και άλλα), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων του innoview.gr και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.
στ. Παράδοση ή μετάδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή webmail.
ζ. Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Το innoview.gr δεν είναι αρμόδιo για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον πελάτη. Επίσης το innoview.gr δεν είναι αρμόδιο για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον πάροχο που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Το innoview.gr θα εγγυηθεί μόνο εκείνες τις περιοχές που είναι υπό έλεγχο της, δηλαδή τους servers, τους δρομολογητές των servers και την σύνδεση αυτών με το διαδίκτυο.

Ορισμοί αμοιβών πρόσβασης

Η αμοιβή πρόσβασης για τους πελάτες φιλοξενίας είναι το μηνιαίο τέλος βασικής πρόσβασης που καταβάλλεται από τον πελάτη για το πακέτο, στο όριο μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπεται κάθε μήνα, χωρίς πρόσθετη δαπάνη, αποκλείοντας τις αμοιβές οργάνωσης, για πρόσθετες υπηρεσίες, για τον server ή άλλους τύπους επιλογών, όπως πρόσθετες διευθύνσεις IP, ωριαίες δαπάνες υποστήριξης, προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών, έξοδα εγκατάστασης και πρόσθετες υπηρεσίες.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Tα πακέτα φιλοξενίας (shared hosting ή κάποια άλλα επιλεγμένα πακέτα) του innoview.gr συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 60 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο Πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας του innoview.gr, μπορεί μέσα σε 60 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος προϊόντος, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων. Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 60 ημέρες, επιστρέφεται στον πελάτη το πόσο της συνδρομής του. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, αγορά SSL, αγορά στατικής IP, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 60η μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα Shared Hosting (Linux, Windows και Υποστήριξης Plus) και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από τo innoview.gr, όπως Domain Names, Dedicated Server, VPS servers κλπ.

Μόνο οι νέοι λογαριασμοί δικαιούνται αποζημίωση. Για παράδειγμα, αν ο Πελάτης είχε λογαριασμό στο innoview.gr, ακύρωσε και δημιούργησε έναν νέο, δεν δικαιούται αποζημίωση για τον τελευταίο λογαριασμό.

Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος, θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον πελάτη.

Ανανέωση Υπηρεσιών

Μια υπηρεσία ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο Πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με το innoview.gr και την ενημερώσει γι' αυτό.

Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι το innoview.gr έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του και ενεργοποίησε ή ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία το innoview.gr δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μη παράδοσης του email ενημέρωσης, κ.α.) τότε η Εταιρεία διακόπτει τη λειτουργία των υπηρεσιών, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών του προς τον πελάτη.

Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών

Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στo innoview.gr τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα νόμιμα παραστατικά. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον πελάτη. To innoview.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη, ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή /και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.

Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει τo innoview.gr σχετικά με τις αλλαγές. To innoview.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του πελάτη για την έκδοση παραστατικού για τον παραπάνω λόγο.

To innoview.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά του πελάτη ή /και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι το innoview.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών.

Πιστοποιητικό Let's Encrypt

Το Let’s Encrypt προσφέρεται δωρεάν από το innoview.gr σε όλα τα πακέτα Linux και Windows shared hosting, καθώς και στα πακέτα Υποστήριξης Plus. Επιπλέον, προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα πακέτα hosting που απευθύνονται για Resellers (Linux και Windows). Η ενεργοποίησή του γίνεται εύκολα από τον εκάστοτε πελάτη μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης cPanel ή Plesk, των Linux ή Windows αντίστοιχα, υπηρεσιών hosting. Αποτελεί domain validation πιστοποιητικό, ενώ λεπτομερής περιγραφή των χαρακτηριστικών του μπορείτε να δείτε στη σελίδα της Εταιρείας – παρόχου. Το πιστοποιητικό παραμένει ενεργό για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης διατηρεί ενεργό κάποιο από τα πακέτα hosting που αναφέρθηκαν. Το innoview.gr, καθώς και η Εταιρεία- πάροχος, δύνανται να σταματήσουν τη δωρεάν διάθεση του αναφερόμενου προϊόντος χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση

Η ομάδα του innoview.gr καταβάλει τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες προκειμένου το περιεχόμενο της ιστοσελίδας innoview.gr να απαρτίζεται πάντοτε από ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, με γνώμονα πάντοτε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Παρόλα αυτά, δε δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, τη χρονική εγγύτητα και τη πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Ο Πελάτης που έχει αγοράσει και χρησιμοποιεί την εκάστοτε υπηρεσία συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρεία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρείας ή του πελάτη, που χρησιμοποιεί την εκάστοτε υπηρεσία, εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server της Εταιρείας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του πελάτη, που χρησιμοποιεί την εκάστοτε υπηρεσία ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

Επιπλέον, ο Πελάτης, που έχει προβεί στην αγορά και χρησιμοποιεί την εκάστοτε υπηρεσία, ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταναλωτές και έμποροι έχουν στη διάθεσή τους την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών - ΗΕΔ (Online Dispute Resolution - ODR) για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών τους, είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Για την Ελλάδα οι φορείς αυτοί είναι Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, κείμενα, μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του innoview.gr. Το innoview.gr δεν είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί ή να ελέγχει το περιεχόμενο που αποθηκεύεται ή μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Το innoview.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τις υπηρεσίες.

Πρόσθετες απαιτήσεις επιμέρους μητρώων

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθονται σύνδεσμοι που ανακτευθύνουν στους Όρους και τις Προϋποθέσεις των βασικότερων καταλήξεων, στις αντίστοιχες σελίδες των μητρώων. Με την κατοχύρωση ονομάτων χώρου των παρακάτω καταλήξεων, ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτά τα μητρώα.

.ABOGADO.AC.ACADEMY
.ACCOUNTANT.ACCOUNTANTS.ACTOR
.ADULT.AERO.AF
.AFRICA.AG.AGENCY
.AIRFORCE.ALSACE.AM
.AMSTERDAM.APARTMENTS.APP
.ARCHI.ARMY.AS
.ASIA.ASSOCIATES.AT
.ATTORNEY.AUCTION.AUDIO
.AUTO.BAND.BAR
.BARCELONA.BARGAINS.BAYERN
.BE.BEER.BERLIN
.BEST.BET.BID
.BIKE.BINGO.BIO
.BIZ.BLACK.BLACKFRIDAY
.BLOG.BLUE.BOSTON
.BOUTIQUE.BRUSSELS.BUILD
.BUSINESS.BUZZ.BZ
.BZH.CA.CAB
.CAFE.CAMERA.CAMP
.CAPETOWN.CAPITAL.CAR
.CARDS.CARE.CAREERS
.CARS.CASA.CASINO
.CAT.CATERING.CC
.CD.CENTER.CEO
.CH.CHAT.CHEAP
.CHRIST.CHRUCH.CITY
.CL.CLAIMS.CLEANING
.CLICK.CLINIC.CLOTHING
.CLOUD.CLUB.CM
.CN.CO.COACH
.CODES.COFFE.COLLEGE
.COLOGNE.COM.COMMUNITY
.COMPANY.COMPUTER.CONDOS
.CONSTRUCTION.CONSULTING.CONTRACTORS
.COOKING.COOL.COOP
.COUNTRY.COUPONS.COURSES
.CREDIT.CREDITCARD.CRICKET
.CRUISES.CX.CYMRU
.CZ.DANCE.DATE
.DATING.DE.DEALS
.DEGREE.DELIVERY.DEMOCRAT
.DENTAL.DENTIST.DESI
.DESIGN.DIAMONDS.DIET
.DIGITAL.DIRECT.DIRECTORY
.DISCOUNT.DK.DOCTOR
.DOG.DOMAINS.DOWNLOAD
.DURBAN.EARTH.EC
.EDUCATION.EMAIL.ENERGY
.ENGINEER.ENGINEERING.ENTERPRISES
.EQUIPMENT.ES.ESTATE
.EU.EUS.EVENTS
.EXCHANGE.EXPERT.EXPOSED
.EXPRESS.FAIL.FAITH
.FAMILY.FANS.FARM
.FASHION.FEEDBACK.FI
.FILM.FINANCE.FINANCIAL
.FISH.FISHING.FIT
.FLIGHTS.FLORIST.FLOWERS
.FITNESS.FM.FOOTBALL
.FORSALE.FOUNDATION.FR
.FRL.FUN.FUND
.FURNITURE.FUTBOL.FYI
.GAL.GALLERY.GAME
.GAMES.GARDEN.GD
.GG.GIFT.GIVES
.GL.GLASS.GLOBAL
.GMBH.GOLD.GOLF
.GR.GRAPHICS.GRATIS
.GREEN.GRIPE.GROUP
.GS.GUIDE.GUITARS
.GURU.GY.HAMBURG
.HAUS.HEALTH.HEALTHCARE
.HELP.HIPHOP.HIV
.HK.HM.HN
.HOCKEY.HOLDINGS.HOLIDAY
.HORSE.HOSPITAL.HOST
.HOSTING.HOUSE.HOW
.HT.HU.IM
.IMMO.IMMOBILIEN.IN
.INDUSTRIES.INFO.INK
.INSTITUTE.INSURE.INTERNATIONAL
.INVESTMENTS.IO.IRISH
.IS.IST.ISTANBUL
.IT.JE.JETZT
.JOBURG.JEWELRY.JOBS
.JP.JUEGOS.KAUFEN
.KG.KIM.KITCHEN
.KIWI.KOELN.LA
.LAND.LAW.LAWYER
.LC.LEASE.LEGAL
.LGBT.LI.LIFE
.LIGHTING.LIMITED.LIMO
.LINK.LIVE.LOAN
.LOANS.LOL.LONDON
.LOVE.LT.LTD
.LU.LUXURY.LV
.LY.MA.MAISON
.MANAGEMENT.MARKET.MARKETING
.MBA.MD.ME
.MEDIA.MELBOURNE.MEMORIAL
.MEN.MENU.MIAMI
.MN.MOBI.MODA
.MOE.MOM.MONEY
.MORTGAGE.MOVIE.MS
.MX.NAGOYA.NAME
.NAVY.NET.NETWORK
.NEWS.NGO.NINJA
.NL.NO.NRW
.NU.NYC.NZ
.PARIS.PARTNERS.PARTS
.PARTY.PE.PET
.PHOTOGRAPHY.PHOTOS.PHYSIO
.PICS.PICTURES.PINK
.PIZZA.PL.PLACE
.PLUMBING.PLUS.PM
.POKER.PORN.PRESS
.PRO.PORN.PRESS
.PRODUCTIONS.PROMO.PROPERTIES
.PROPERTY.PROTECTION.PT
.PUB.PW.QA
.QPON.QUEBEC.RACING
.RE.RECIPES.RED
.REHAB.REISE.REISEN
.RENT.RENTALS.REPAIR
.REPORT.REPUBLICAN.REST
.RESTAURANT.REVIEW.REVIEWS
.RICH.RIP.RO
.ROCKS.RODEO.RU
.RUHR.RUN.RYUKYU
.SALE.SALON.SARL
.SC.SCHOOL.SCHULE
.SCIENCE.SCOT.SE
.SECURITY.SERVICES.SEX
.SEXY.SG.SH
.SHIKSHA.SHOES.SHOP
.SHOPPING.SHOW.SI
.SINGLES.SITE.SKI
.SO.SOCCER.SOCIAL
.SOFTWARE.SOLAR.SOLUTIONS
.SOY.SPACE.SRL
.ST.STORE.STREAM
.STUDIO.STUDY.SUCKS
.SUPPLIES.SUPPLY.SUPPORT
.SURF.SYNDEY.SYSTEMS
.WIKI.ORG.VLAANDEREN
.UK.US.TV
.WS.WEBSITE.TECH
.WALES.TEL.XYZ
.WEBCAM.ONLINE.TRADE
.WIN.XXX.TOKYO

Όροι χρήσης για τα Πιστοποιητικά SSL

Τα πιστοποιητικά SSL που παρέχει το innoview.gr παρέχονται από τρεις βασικές αρχές έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών SSL την DigiCert και την Sectigo.

Για τα πιστοποιητικά της αρχής έκδοσης πιστοποιητικών DigiCert και των brand της (Symantec, Thawte, GeoTrust, RapidSSL) μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης εδώ και εδώ.

Για τα πιστοποιητικά της αρχής έκδοσης πιστοποιητικών Sectigo μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης εδώ.

H ανανέωση ενός SSL μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • 60 ημέρες πριν τη λήξη του για τα Sectigo SSL
 • 90 ημέρες πριν τη λήξη του για τα RapidSSL
 • 90 ημέρες πριν τη λήξη του για τα GeoTrust SSL

H διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων η οποία απαιτείται για την ενεργοποίηση των OV και EV πιστοποιητικών πραγματοποιείται από την Εταιρεία (Certificate Authority) η οποία παρέχει το εκάστοτε SSL πιστοποιητικό. Το innoview.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων τόσο για την επιτυχία όσο αποτυχία αυτής.

Στην περίπτωση που το SSL χρησιμοποιείται για website που φιλοξενείται σε server του innoview.gr, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα μέσα από τη διαχειριστική πλατφόρμα του πακέτου hosting του, cPanel ή Plesk, να εγκαταστήσει το πιστοποιητικό του. Το innoview.gr, δεν αναλαμβάνει την εγκατάσταση του πιστοποιητικού SSL για τον πελάτη, εκτός και αν ζητηθεί από τον ίδιο τον πελάτη και ο οποίος θα πρέπει να αποδεχτεί την επιπλέον χρέωση που θα του ανακοινωθεί. Εξαίρεση σε αυτό, αποτελούν και οι πελάτες που έχουν Υποστήριξης Plus πακέτα, όπου σε αυτήν την περίπτωση το innoview.gr αναλαμβάνει εξ΄ολοκλήρου και χωρίς επιπλέον χρέωση, την εγκατάσταση πιστοποιητικών SSL, σύμφωνα με την πολιτική ορθής χρήσης που υπαγορεύει την εγκατάσταση έως 20 πιστοποιητικών ανά πακέτο Υποστήριξης Plus.

Αν το SSL χρησιμοποιείται για website το οποίο φιλοξενείται σε άλλο hosting provider, ο Πελάτης πρέπει να κατεβάσει και να αποθηκεύσει το private key στον υπολογιστή του, τη στιγμή που του εμφανίζεται και να το εισάγει ο ίδιος στο hosting πακέτο του, ώστε να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση του SSL Πιστοποιητικού. Το private key δεν αποθηκεύεται στη βάση της Εταιρείας.

Το innoview.gr προσφέρει εντελώς δωρεάν με κάθε πακέτο hosting, για όλα τα ονόματα χώρου που περιλαμβάνονται στο πακέτο, το πιστοποιητικό Let's Encrypt για domain validation καθώς και το πιστοποιητικό cPanel (powered by Comodo) για domain validation στις Cloud Linux Hosting υπηρεσίες. Η εγκατάσταση του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει μέσα από τη διαχειριστική πλατφόρμα του hosting πακέτου του cPanel ή Plesk. Δείτε λεπτομερής οδηγίες για το πως μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση του πιστοποιητικού Let's Encrypt για domain validation, αντίστοιχα μέσα από το cPanel ή Plesk διαχειριστικό πακέτο σας. Η εγκατάσταση του πιστοποιητικού cPanel (powered by Comodo) γίνετε αυτόματα από το σύστημα.

Για το πιστοποιητικό της αρχής έκδοσης πιστοποιητικών Let’s Encrypt μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης εδώ.

Για το πιστοποιητικό της αρχής έκδοσης πιστοποιητικών cPanel (powered by Sectigo) μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης εδώ.